Đá cảnh để bàn – Đá xà cừ (XC02)

670,000

.
.
.
.