Đá cảnh để bàn – Đá xà cừ (XC03)

640,000

.
.
.
.