Đá cảnh để bàn – Đá xà cừ (XC04)

1,290,000

.
.
.
.