Đá cảnh tự nhiên ngũ sắc serpentine KT : 57×33 cm(MS:285)

2,100,000

.
.
.
.