Đá cảnh tự nhiên vân đỏ serpentine KT : cm(MS:283)

3,900,000

.
.
.
.