Đá cảnh tự nhiên vân hồng xám serpentine KT : cm(MS:284)

1,200,000

.
.
.
.