Đá cảnh tự nhiên Vân Serpentine KT : C70xN50 cm (MS : 211)

3,800,000

.
.
.
.