Đá cảnh tự nhiên Vân Serpentine KT : C69xN36 cm (MS : 206)

3,400,000

.
.
.
.