Đá Vân Serpentine Mã 904 KT: 1m3x0.6m Nặng 250kg
z1596655127465_3343b368c53538d4b33ee11320328187
z1596655107001_faffaa8294a9b7a364c383191644c02e
z1596655105687_6af06fcd00dc72ddbad13cdacf46b36b
z1596655100839_f8291f9b297b59f0034a5260bf607fb2
z1596655176829_77f08649a31e7faa5718d1e3d2d0a3cd
z1596655144252_ddf449f811bcc2f4bf6954f64386dbc2
z1596655140283_fc64367b05c73634e9391b649fb17bee
z1596655128610_b58a70c9559f0970620e5056686c4bb4

Đá Vân Serpentine Mã 904 KT: 1m3x0.6m Nặng 250kg

16,000,000

Đã bán

.
.
.
.