Đá cảnh tự nhiên vân ngũ sắc KT : C82 x N35 (Ms: 214)

3,600,000

.
.
.
.