Đá cảnh tự nhiên vân đỏ serpentine KT : cm(MS:282)

1,900,000

.
.
.
.